I. Odpowiedzialność


Odpowiedzialna w myśl  UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych narodowych praw o ochronie danych (GDPR.PL – RODO) Państw Członkowskich, jak i pozostałych regulacji prawnych o ochronie danych za przetwarzanie danych osobowych jest:


ENPA Sp. z o.o.

Ul. Szlak 21/1

31-161 Krakow


Telefon +48 12 412 30 66

Telefax +48 12 413 03 78

E-mail: sekretariat@enpa.pl
II. Informacje ogólne odnośnie przetwarzania danych


1. Zakres przetwarzania danych osobowych


Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo, o ile jest to wymagane w celu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, jej treści oraz świadczeń. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po wyrażeniu zgody użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie wcześniejszej zgody z rzeczywistych powodów nie jest możliwe, a przetwarzanie danych dozwolone jest przez przepisy prawne.2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych


Przy uzyskiwaniu przez nas zgody od danej osoby dla procesów przetwarzania danych osobowych za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. a UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „Zgodność przetwarzania z prawem” (GDPR.PL - RODO).


W przypadku przetwarzania danych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b EU ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „Zgodność przetwarzania z prawem (GDPR.PL - RODO). Powyższe obowiązuje również w przypadku procesów przetwarzania, które niezbędne są do czynności wstępnych związanych z zawarciem umowy.


O ile przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na naszej organizacji podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c  GDPR.PL - RODO.


W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d DGPR.PL - RODO.


W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą organizację lub przez osobę trzecią, lub w których nadrzędny charakter, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przeważają interesów określonych w pierwszym zdaniu za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. f  GDPR.PL - RODO
3. Usuwanie danych i okres przechowywania


Dane osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane w momencie, gdy cel ich przechowywania ustał. Dalsze przechowywanie danych może być kontynuowane, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego czy narodowego prawodawcę w unijnoprawnych rozporządzeniach, kodeksach czy innych przepisach, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych może nastąpić również wówczas, gdy ustalony przez określone normy termin przechowywania wygasa, o ile nie następuje konieczność dalszego przechowywania danych w związku z zawarciem czy wypełnieniem danej umowy.III. Dane serwera / Server-Logfiles


Podczas przeglądania naszej strony internetowej zbierane są informacje odnośnie odsłon tej strony i zapisywane automatycznie jako „Server-Logfiles“.

Następujące dane protokołowane są w ten sposób:


- odwiedzana strona internetowa

- data i godzina wejścia na stronę

- ilość przesłanych danych w bajtach

- źródło/wskazówka, z którego przeszedł Pan/Pani na naszą stronę

- zastosowana przeglądarka

- zastosowany system operacyjny

- zastosowany adres IP


Podstawę prawną do tymczasowego zapisu danych i Logfiles stanowi art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.PL - RODO


Tymczasowy zapis adresu IP przez system konieczny jest w celu umożliwienia dostarczenia strony internetowej na komputer użytkownika. Z tego względu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas posiedzenia. Zapis in Logfiles dokonywany jest w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji srony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Nie przeprowadzamy analizy danych w celach marketingowych. Realizacja powyższych celów stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  GDPR.PL - RODO.


Dane zostają usunięte niezwłocznie w chwili, kiedy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu korzystania ze strony internetowej usunięcie danych następuje po zakończeniu posiedzenia na stronie. W przypadku zapisu danych w Logfiles usunięcie danych następuje najpóźniej po siedmiu dniach. Przetwarzanie przekraczające ten okres jest dopuszczalne. W tym przypadku adres IP użytkownika zostanie usunięty lub skonwertowany, w taki sposób, iż przyporządkowanie użytkownika nie będzie możliwe.


Rejestracja danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapis danych w Logfiles są absolutnie konieczene do zastosowania systemów operacyjnych strony internetowej. W związku  z tym nie istnieje możliwość sprzeciwu ze strony użytkownika.
IV.  Pliki Cookies


Serwis internetowy stosuje cookies. Cookies są to pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarkach internetowych względnie przez przeglądarki internetowe w systemie komputerowym użytkownika. W chwili odsłony strony internetowej przez użytkownika następuje zapis cookie w systemie operacyjnym użytkownika. Takie cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, pozwalający na jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownej odsłonie strony internetowej. Cookies stosuje się w celu nadania stronie formy przyjaźniejszej w użytkowaniu. Celem zastosowania cookies jest poprawa jakości strony internetowej i jej treści i służy nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesom administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.PL - RODO. Użyte cookies to tzw. „sesyjne (tymczasowe) cookies”, które po zamknięciu Państwa przeglądarki zostają znowu usunięte. Cookies zostają zapisane na komputerze użytkownika i przekazane przez niego do administratora strony internetowej. Poprzez zmianę ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej możecie Państwo deaktywować lub ograniczyć przekazywanie cookies. Cookies, które zostały już zapisane można usunąć w każdej chwili. Proces ten można zautomatyzować. Jeśli jednak cookies zostaną zdeaktywowane dla strony internetowej, skutkiem deaktywacji może być brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji w pełnym zakresie dla danej strony internetowej.


Na naszej stronie internetowej korzystamy ponadto z cookies umożliwiających analizę zwyczajów użytkowników odwiedzających witrynę. W ten sposób mogą zostać przekazane informacje dotyczące wyszukiwanych pojęć, częstotliwość odsłonięć, jak również korzystanie z funkcji strony internetowej. W chwili odsłonięcia naszej strony internetowej użytkownik będzie informowany o zastosowaniu cookies w celach analizy, jak również poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie związanych z tym danych osobowych. Równocześnie otrzyma wskazówkę o niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu cookies w celu analizy tworzy w przypadku istnienia zgody użytkownika w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR.PL - RODO


Zastosowanie cookies o charakterze analitycznym ma na celu ulepszenie jakości naszej strony internetowej oraz jej treści. Poprzez zastosowanie cookies o charakterze analitycznym uzyskujemy informacje, w jaki sposób strona internetowa jest użytkowana, co umożliwia nam stałą optymalizację naszej oferty.VI. Szyfrowanie SSL


W celu zapewnienia Państwu jak najlepszej ochrony przekazanych danych używamy szyfrowania SSL. Tego typu zaszyfrowane połączenie rozpoznacie Państwo po protokole „https://” w linku do strony w adresie Państwa przeglądarki. Niezaszyfrowana strona oznaczona jest przez „http://. Wszelkie dane, które przekażecie Państwo na tę stronę internetową - takie jak np. zapytania Login - dzięki zaszyfrowaniu SSL nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

VII. Prawa użytkownika: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia


Jako użytkownik posiadacie Państwo następujące prawa


  • Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 GDPR.PL - RODO jesteście Państwo uprawnieni w określonym zakresie do uzyskania od nas potwierdzenia o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;


  • Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 GDPR.PL - RODO jesteście Państwo uprawnieni do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.


  • Prawo do usunięcia danych („prawo bycia zapomnianym”)

Zgodnie z art. 17 GDPR.PL - RODO jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas usunięcia danych osoby, której one dotyczą. Prawo to nie znajduje zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne


- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- do wywiązania się z prawnego obowiązku;

- z uwagi na względy interesu publicznego;

- w celu dochodzenia, wykonania i obrony roszczeń prawwnych;


  • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 GDPR.PL - RODO jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniona jest jedna z następujących przesłanek:

- zakwestionowanie prawidłowości danych osobowych osoby, której dane dotyczą;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych;

- nasza organizacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR.PL – RODO wobec przetwarzania;


  • Prawo do przenoszenia danych
    zgodnie z art. 20 GDPR.PL – RODO macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały dostarczone administratorowi, oraz macie prawo przesłać Państwo te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;


  • Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 GDPR.PL – RODO macie Państwo prawo z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f GDPR.PL – RODO;

Jeżeli dane, które dotyczą osoby przetwarzane są w celach bezpośredniej reklamy, jesteście Państwo uprawnieni w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w celach tego typu reklamy; obowiązuje to również w przypadku profili, o ile połączone one są z tego typu bezpośrednią reklamą.


  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 GDPR.PL – RODO macie Państwo prawo bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza niniejsze rozporządzenie.